Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence na ZŠ Ohrada: Mgr. Silvie Konečná
Úřední hodiny: Po 14:00 – 15:00 (jinak po telefonické domluvě - 605 234 430)
Oblasti působení školního metodika prevence rizikového chování:

1. Metodická a koordinační činnost
• Tvorba, sledování naplňování a potřebné úpravy Minimálního preventivního programu.
• Realizace aktivit školy v oblastech podporujících prevenci rizikového chování (záškoláctví, násilí, šikana, užívání škodlivých látek….)
• Koordinace činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
• Koordinace spolupráce školy s organizacemi podporujícími prevenci rizikového chování (PPP, Policie ČR, OSPOD, …)
• V případě výskytu rizikového chování okamžité nahlášení vedení školy a následná spolupráce s příslušnými pedagogickými pracovníky i organizacemi.
• Shromažďování zpráv o žácích s problémy v oblasti rizikového chování.
• Průběžné sledování a písemná evidence a vyhodnocování vlastní činnosti.

2. Informační činnost
• Shromažďování a předávání odborných informací (pedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče) z oblasti rizikového chování.
• Prezentace činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování.
• Vedení databáze spolupracujících subjektů s aktuálními kontakty.

3. Poradenská činnost
• Ve spolupráci s třídními učiteli pravidelné sledování třídních kolektivů, vytipování žáků s možností problémů v oblasti rizikového chování a následná spolupráce s rodiči, popř. s organizacemi v oblasti prevence.
• Koordinace vlastní činnosti s činností výchovného poradce, popř. s činností dalších pedagogických pracovníků.