Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, zástupců ředitele, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek, asistentů pedagoga, školního asistenta. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní psycholog.  

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce (vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů). Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň a kariérový poradce

Ing. Božena Jindřichová

mail:      jindrichova@zsohrada.cz

telefon: 605 219 025

 

Konzultační hodiny dle objednávky:

čtvrtek 14,00 – 16,00 hodin

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Světlana Sívková

Kontakt:

mail:      sivkova@zsohrada.cz

telefon: 604 150 981

 

Konzultační hodiny dle objednávky:

pondělí 13,30 – 15,30 hodin

 

Školní metodik prevence

Mgr. Silvie Konečná

Kontakt:

mail:     konecna@zsohrada.cz

telefon: 605 234 430

Konzultační hodiny:

dle individuální domluvy

 

Školní psycholog

Mgr. Lucie Musilová

Kontakt:

mail:     musilova@zsohrada.cz

telefon: 605 371 174

 

Konzultační hodiny dle objednávky:

úterý 13,30 – 15,30 hodin

 

Základní principy a zásady práce ve škole: 

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole,
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence
  a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru,
 • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, zástupci ředitele, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, třídní učitelé a třídní učitelky, asistenti pedagoga,
 • spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení a nestátní neziskové organizace v širokém okolí školy, 
 • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a výchovnému a kariérovému poradci, a intervenci v podobě jak individuální práce se žáky a rodiči, tak prostřednictvím programů pro celé třídy, 
 • neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence – zejména závislostí, sekt a sektářství a aktuálních problémů různých věkových skupin žáků, tyto programy naše škola pravidelně využívá,
 • při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci,
 • při realizaci programů vycházíme ze zásady, že efektivní působení je takové, které je kontinuální, promyšlené s jasně definovaným cílem; neefektivní, a tedy zbytečné jsou jednorázové aktivity typu přednášky pro velkou skupinu posluchačů bez možnosti diskuse
  (s výjimkou seznámení rodičů s programem školy),
 • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup.

„Nedají se zvládat velké problémy, ale těm malým se dá předcházet!“